ARTERIITIS TEMPORALIS DIAGNOSTIK UND THERAPIE PDF

The diagnostic assessment comprises laboratory testing (erythrocyte sedimentation The earlier term “arteritis temporalis,” once often used as a synonym, was .. Once steroid therapy has been started, the signs of mural inflammation visible. ABSTRACT – Giant cell arteritis (GCA) or temporal arteritis. (TA) with tions and relapse. KEY WORDS: diagnosis, giant cell arteritis, steroid therapy, treatment a prompt diagnostic, management and referral process for. GCA. • appropriate. Bei zu spät gestellter Diagnose und bei zu spätem Beginn der Kortikosteroidbehandlung besteht die große Gefahr einer beidseitigen Erblindung [7,19]. Es sollte.

Author: Zulugul Zolojora
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 20 August 2006
Pages: 443
PDF File Size: 18.34 Mb
ePub File Size: 2.15 Mb
ISBN: 788-4-89957-883-3
Downloads: 58612
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudokora

De standaard vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Polymyalgia rheumatica Huisarts Unc50 1: De standaard vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Polymyalgia rheumatica Door het ontbreken van objectieve diagnostische criteria en een eenduidig pathofysiologisch mechanisme in combinatie met het beperkte diavnostik vermogen van de huidige diagnostische criteria is PMR lastig af te grenzen van aandoeningen met overeenkomstige verschijnselen.

De diagnose PMR wordt gesteld op een combinatie van klinische symptomen, verhoogde BSE en exclusie van andere, mogelijke ernstige, aandoeningen. Omdat een dergelijke therappie ook kan optreden bij andere ziektebeelden met vergelijkbare presentatie blijft gedurende de behandeling waakzaamheid geboden.

Voor de diagnostiek en de behandeling van PMR zijn slechts beperkte gegevens uit onderzoek beschikbaar. Daarnaast kunnen een lichte normocytaire anemie anemie bij een chronische ziekte of afwijkende levertestwaarden worden gevonden.

De pathogenese van PMR is onbekend.

Bij beeldvormende diagnostiek worden soms ontstekingsverschijnselen van synoviale structuren vastgesteld. De incidentie van PMR in de huisartsenpraktijk ligt waarschijnlijk tussen 0,5 tot 1 per arteriitsi.

De incidentie neemt toe met de leeftijd, de meeste gevallen doen zich voor na het zeventigste levensjaar. De ratio vrouw-man ligt tussen De prognose van PMR is goed. Onbehandeld is de diagnkstik van de aandoening soms meer dan vijf jaar. Arteriitis temporalis, ook wel reuscelarteriitis genoemd, is een vasculitis. De incidentie van arteriitis temporalis wordt geschat op 0,2 per 1.

Arteriitis temporalis komt bijna uitsluitend voor boven het vijftigste areriitis. De symptomen van arteriitis temporalis zijn gerelateerd aan het systemische ontstekingsproces, de vasculaire schade door dit ontstekingsproces of door de ischemie die wordt veroorzaakt door vernauwing of occlusie van het lumen van de arterie.

Het klinisch beeld kan soms vrij acuut beginnen, maar ontwikkelt zich meestal geleidelijk in enkele weken. Hoewel nieuw ontstane hoofdpijn therqpie belangrijkste reden is voor klinisch vermoeden van arteriitis temporalis, is er geen specifiek type hoofdpijn of een andere klinische presentatie die specifiek is voor arteriitis temporalis. De visusklachten kunnen voorbijgaand of blijvend zijn.

Arteriitis temporalis kan gepaard gaan met systemische verschijnselen zoals koorts, verlies van eetlust en gewichtsverlies. Bij arteriitis temporalis passende bevindingen bij lichamelijk onderzoek zijn pijnlijke, verdikte, knobbelig aanvoelende takken van de arteria temporalis superficialis, waarvan de pulsaties niet meer voelbaar zijn en waarboven de huid rood verkleurd kan zijn.

De BSE is diwgnostik het algemeen verhoogd. Criteria voor arteriitis temporalis, oorspronkelijk bedoeld voor onderzoek, voldoen voor de diagnostiek niet goed. Bij de behandeling van ongecompliceerde arteriitis temporalis volstaat een dosering van 40 tot 60 mg prednis ol on per dag. Hiermee treedt snelle temporakis van het klinisch beeld op.

  ALBENIZ SUITE ESPANOLA GUITAR PDF

Bij oogheelkundige complicaties worden hogere doseringen gegeven 1 mg prednis ol on per kg lichaamgewicht.

NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis

Bij dreigende ischaemische complicaties kan een trombocytenaggregatieremmer aan de behandeling worden toegevoegd. Tot op heden bestaan geen nauwkeurige voorspellers voor de duur van de behandeling.

Het lichamelijk onderzoek richt zich vooral op aanwijzingen voor PMR en arteriitis temporalis. Afhankelijk van de bevindingen bij de anamnese en het lichamelijk onderzoek kan een uitgebreider lichamelijk onderzoek, gericht op andere oorzaken, noodzakelijk zijn. Exacte richtlijnen voor het aanvragen van verdere aanvullende diagnostiek zijn niet te geven. Sluit veel voorkomende aandoeningen, die zich op ongeveer dezelfde wijze kunnen presenteren als PMR, uit voordat de diagnose PMR wordt gesteld:.

Overweeg daarnaast of andere aandoeningen het beeld kunnen verklaren: Zorg voor een goede verslaglegging van het klinisch beeld om de verbetering door medicatie te kunnen bepalen. De werkzaamheid van fysiotherapie bij PMR is niet onderzocht. Het volgende behandelingsschema voor de eerste drie maanden wordt geadviseerd: Baseer de vermindering van de dosering op de volgende overwegingen:. Zie voor een houvast het voorbeeldschema afbouw prednis ol on na 3 maanden in de bijlage bij de standaard op www.

De aanwezigheid en de ernst van de klachten en de bezinking BSE worden gebruikt om het ziekteproces te vervolgen.

Riesenzellarteriitis und Takayasu Arteriitis: Klinische Aspekte, Diagnostik und Therapie

Beoordeel bij de controles de situatie ten opzichte van de vorige controle en bepaal of er verbetering, geen verandering of verslechtering is opgetreden. Hierbij komen unc de orde: Probeer hierna bij verbetering van de klachten na vier weken de dosering opnieuw te verlagen. In juli startte een werkgroep van zes huisartsen en een internist-klinisch geriater met het schrijven van de NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis.

De werkgroep bestond uit de volgende leden: Ballieux, huisarts te Nieuwegein en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Implementatiematerialen van temporxlis Nederlands Huisartsen Genootschap; R. Dijkstra, huisarts te Monnickendam; L. Hakvoort, huisarts te Groningen; H. Meijman, huisarts te Amsterdam; P.

Weisscher, huisarts te Nieuwegein; B. Willemse, huisarts te Den Haag en P. Er werd geen belangenverstrengeling gemeld. De begeleiding van de werkgroep en de eindredactie berustten bij W. Eizenga, huisarts en wetenschappelijk temporlais van de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Geijer was betrokken als senior-wetenschappelijk medewerker. Tevens werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: Erjavec, internist-hematoloog en dr.

Allaart, internist-reumatoloog namens de NIV; prof. Lems, reumatoloog namens de NVR; E. Koeck namens de Domus Medica; dr.

Thieme E-Journals – Aktuelle Rheumatologie / Abstract

Sitsen, arts-klinisch farmacoloog namens het CvZ; prof. Lemaire, huisartsen namens de NHG-adviesraad Standaarden. Vermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk detail onderschrijft.

yemporalis In oktober werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-Autorisatiecommissie. De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de onderbouwende literatuur is te vinden bij de webversie van deze standaard. Ook zijn de procedures voor de ontwikkeling van NHG-Standaarden in te zien in het procedureboek zie www. De huidige standaard vervangt de Farmacotherapeutische richtlijn Polymyalgia rheumatica uitdie een meer beschrijvend karakter had.

  GBC MULTIBIND 320 PDF

De standaard gaat met name uitgebreider in op de differentiaaldiagnose van polymyalgia rheumatica en geeft duidelijkere aanbevelingen.

Daarnaast is de standaard voorzien van een uitgebreid notenapparaat. In een retrospectief cohortonderzoek tot in drie grote huisartsenpraktijken in Engeland werd gekeken welke symptomen leidden tot de diagnose PMR.

NHG-Standaard Polymyalgia rheumatica en arteriitis temporalis | NHG

Tot slot werd bekeken welke bevindingen bij de diagnosestelling van invloed waren op de uitkomst. De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose werd gesteld was 75 jaar. De gemiddelde behandelduur was 1,4 jaar. Twee variabelen waren onafhankelijk geassocieerd met een langere behandelduur: In de helft van de gevallen werd de diagnose binnen twee weken na het begin van de klachten gesteld. Hiermee bestaat de kans dat self-limiting ziekten postvirale klachten te snel als PMR worden behandeld.

Het vastleggen van ochtendstijfheid kan belangrijk zijn om een onderscheid te kunnen maken tussen inflammatoire pijnklachten PMR, RA en niet-inflammatoire pijnklachten cervicale artrose. Dit kan leiden tot maskeren van klachten die bij een alternatieve diagnose zou kunnen passen temporalos ]. Ondanks overeenstemming over het klinisch beeld zijn er geen standaard tests of algemeen geaccepteerde criteria voor PMR. Ook over de behandeling bestaat geen consensus.

Anderen vonden juist dat met introductie van dit kenmerk de kans op diagnostische fouten toenam [Brooks ]. Het gebrek aan overeenstemming rond de diagnostische criteria maakt ook onderzoeken rond PMR onderling moeilijker vergelijkbaar.

De ontwikkeling van criteria heeft tot doel PMR te onderscheiden van andere ziekten met een vergelijkbare presentatie. In drie Delphi consensusrondes, aanvankelijk met experts en later met thera;ie en niet-reumatologen, arteeriitis een set van zeven criteria vastgesteld, waarvan in prospectief onderzoek de bruikbaarheid moet worden vastgesteld: Referentiewaarden van de bovengrens van de BSE zijn vastgesteld voor personen onder of boven de vijftig jaar.

Voor leeftijd en geslacht gematchte gezonde personen dienden als controles. De CRP daarentegen was een meer sensitieve indicator voor de huidige activiteit van de ziekte [Cantini ]. Daarnaast werden afwijkende leverenzymen gevonden: De werkgroep kiest voor het gebruik van de BSE bij de diagnostiek en de follow-up van polymyalgia rheumatica om de volgende redenen: De combinatie van arteriitis temporalis en PMR kwam bij vrouwen tweemaal zo vaak voor als bij mannen.

De gemiddelde leeftijd bij het optreden van de ziekte was 71,7 jaar spreiding 53 tot 89 jaar. Onderscheiden werden de eerste symptomen van de ziekte en de symptomen op het moment van presentatie bij de arts. In een kwart van de gevallen ging het hierbij om temporale hoofdpijn. Bij presentatie was occipitale hoofdpijn bijna net zo vaak aanwezig als temporale hoofdpijn.

Het onderzoek diagnositk niet of het om enkel of dubbelzijdige hoofdpijn ging. Bij arteriitis temporalis was geen perifere artritis aanwezig. Er bleken geen significante verschillen in klinische presentatie tussen mannen en vrouwen.

Bij arteriitis temporalis is hoofdpijn de meest frequente klacht bij presentatie.